Čo sa nám spolu podarilo v Mestskej časti SEVER

IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

 • Výmena trávnika na športovisku ZŠ, Hodžova

 • Rekonštrukcia zimného štadióna (šatne, divácke tribúny, strecha...)

 • Krytá plaváreň - rekonštrukcia kotolne a strechy

 • Letné kúpalisko – nové semafory pre tobogany

 • Ihrisko pri Termione – osvetlenie

CHODNÍKY A CESTY

 • Cesty: M. Turkovej, Pádivého, stará Kubranská, Volavé, Záhrady, Zelnica, napojenie Opatovskej na Armádnu ulicu

 • Chodníky: M. Turkovej, Hodžova, Pádivého, Gagarinova, Štefánikova pri kruhovom objazde, Opatovská

INVESTÍCIE DO PARKOVÍSK

 • Pred Poľom, Opatovská, Žilinská, Sibírska, Gagarinova, Clementisova, Pod Skalkou, Pod Sokolice

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY

 • MŠ, Kubranská, MŠ, Turkovej – kompletná obnova

 • MŠ, Považská – revitalizácia areálu

 • MŠ, Niva, MŠ, Kubranská – rekonštrukcia komunikácií v areáli

 • ZŠ, Hodžova, ZŠ, Kubranská – modernizácia, odborné učebne

 • ZŠ, Kubranská – rekonštrukcia kuchyne

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Polopodzemné kontajnery na uliciach I. Krasku, Hurbanova, Clementisova, Sibírska, K výstavisku

VEREJNÉ PRIESTORY

 • Rekonštrukcia námestia Rozkvet

 • Revitalizácia vnútrobloku Považská-Šoltésovej

 • Vnútroblok M. Turkovej (pri MŠ, Slimáčik)

 • Odborné ošetrenie vysokovzrastlých a alejových stromov a krov

KULTÚRNE STREDISKÁ

 • KS Kubra – výmena dverí a okien + altánok

Prečo je dôležité mať
podporu v zastupiteľstve

Okrem mojej pozvánky prísť voliť Vás rovnako prosím o podporu kandidátov, ktorých poznám osobne a s ktorými som sa stretol. Prečo to robím?

Vytvorenie dobrého a zmysluplného zastupiteľstva je dôležitou súčasťou dobrého fungovania mesta. Spolupráca medzi vedením mesta a poslancami je absolútne kľúčová pre ďalší rozvoj nielen Vašej mestskej časti, miesta kde bývate, ale aj celého mesta Trenčín.

Vnímajte preto, prosím, tieto noviny ako pomôcku pri rozhodovaní, pretože pri množstve mien kandidátov sa človek môže ľahko „stratiť“. Naviac v týchto voľbách budeme voliť aj zástupcov do VÚC.

V minulosti sa mi tento spôsob „odporúčania“ kandidátov osvedčil, mnohí ste ma dokonca žiadali o radu pri výbere kandidátov na poslancov.

Dôležitou úlohou poslanca je nielen byť blízko Vás vo vašej mestskej časti, ale aj to, aby v mestskom parlamente našli zhodu a často aj odvahu hlasovať za rozpočet, rozvojové projekty, majetkové prevody, či investície.

Primátor nemá hlasovacie právo. Môže iba navrhovať a na uskutočnenie zámerov musí získať väčšinovú podporu v mestskom zastupiteľstve.

Všetko, čo sa podarilo vo Vašej mestskej časti za uplynulé štyri roky zrealizovať, vzišlo zo spolupráce Vašich poslancov s poslancami z iných mestských častí. Tí sa vzájomne nielen podporili, ale sa aj rešpektovali.

Nie je nič horšie pre mesto, ako keď je paralyzované a nefunkčné. V  takom prípade sa ocitá v rozpočtovom provizóriu, má problém s čerpaním finančných prostriedkov z európskych fondov, grantov a dotácií, ako aj problém s investovaním do svojho rozvoja. Verím, že si všetci želáme opäť konštruktívne a tvorivé zastupiteľstvo. Akékoľvek rozhodnutie mesta a zastupiteľstva sa bezprostredne dotýka Vášho denného života (školy, škôlky, údržba, čistota, sociálne zariadenia, šport, kultúra, dotácie, investície, atď.).

Našou najväčšou výzvou do nového volebného obdobia 2022 - 2026 je, okrem iného, dokončiť a zmodernizovať našu mestskú infraštruktúru a verejné priestory, nakoľko nám získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 prinesie do investícií mesta ďalších 38 miliónov eur.

Na základe mojej osobnej skúsenosti som hlboko presvedčený, že časť poslancov, ktorí končia toto volebné obdobie vo Vašej mestskej časti, sa výrazným a nezmazateľným spôsobom zaslúžili o rozvoj Trenčína, za čo im úprimne zo srdca ďakujem.

V týchto voľbách odporúčam aj nových kandidátov na poslancov za Vašu mestskú časť. Osobne som sa s nimi stretol a vzájomne sme si predstavili naše volebné priority a požiadal som ich o súčinnosť a spoluprácu, aby sme našli zhodu a konsenzus, ktoré nám pomôžu spoločne pokračovať v rozvoji Trenčína.

Ďakujem Vám za toto končiace sa volebné obdobie a za spoluprácu s Vami, milí VŠETCI obyvatelia a obyvateľky Mestskej časti Sever.

S úctou,
Richard Rybníček
nezávislý kandidát na primátora

Odporúčaní kandidáti - SEVER

č. 3. Ing. Tomáš Balaj
41 rokov, obchodný zástupca
č. 8. Monika Faltinková
46 rokov, koordinátorka projektov
č. 11. Ľubomír Horný
47 rokov, obchodný manažér
č. 21. Mgr. Branislav Papp
27 rokov, projektový manažér
č. 22. Mgr. Martin Petrík
39 rokov, obchodný zástupca
č. 26. Mgr. Miroslav Priehoda
51 rokov, výsluhový dôchodca
č. 29. JUDr. Martin Smolka
49 rokov, štátny zamestnanec
(Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica)
volíme 7 poslancov
Objednávateľ: Richard Rybníček, Partizánska 63, 911 01 Trenčín
Dodávateľ: CREA:THINK s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 50299867
© 2022, Richard Rybníček