Čo sa nám spolu podarilo v Mestskej časti JUH

IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

 • Výmena trávnika na športovisku ZŠ, Novomeského

 • Športoviská na ul. Západná a Šmidkeho – obnova povrchu, osieťovanie

INVESTÍCIE DO PARKOVÍSK

 • Bazovského, M. Bela, Novomeského, Šmidkeho, Východná, Západná, Halalovka

CHODNÍKY A CESTY

 • Cesty: Šafárikova, Liptovská, J. Halašu, Západná, M. Bela, prepojenie Východná – M. Bela, križovatka Východná - M. Bela - Lavičková

 • Chodníky: Východná, M. Bela, park pod Juhom, na cintoríne pri Dome smútku, nad Južankou, Šmidkeho, Šafárikova, Halalovka, Novomeského, Západná, Kyjevská, Gen. Svobodu, Bazovského, Saratovská, Kyjevská

 • Schodiská: M. Bela, Halašu, Halalovka, Šafárikova, v areáli ZŠ, Východná

BEZPEČNOSŤ

 • predsadenie a osvetlenie priechodov pre chodcov na ul. gen. Svobodu

 • priechody pre chodcov na uliciach M. Bela, Saratovská a Šmidkeho

VEREJNÉ PRIESTORY

 • Vnútroblok J. Halašu

 • Vnútroblok Východná

 • Poloprírodný park na Východnej ulici

 • Odborné ošetrenie vysokovzrastlých a alejových stromov a krov

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Polopodzemné kontajnery na uliciach Halalovka, Západná

 • Prístrešok na kontajnery – ul. Vansovej

KULTÚRNE STREDISKÁ

 • KS Aktivity Juh - výmena okien

 • CVČ Východná - výmena okien

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY

 • MŠ, Halašu – výmena okien, dverí

 • MŠ, Šmidkeho, MŠ Šafáriková – obnova komunikácií v areáloch

 • ZŠ, Novomeského – modernizácia, odborné učebne

Prečo je dôležité mať
podporu v zastupiteľstve

Okrem mojej pozvánky prísť voliť Vás rovnako prosím o podporu kandidátov, ktorých poznám osobne a s ktorými som sa stretol. Prečo to robím?

Vytvorenie dobrého a zmysluplného zastupiteľstva je dôležitou súčasťou dobrého fungovania mesta. Spolupráca medzi vedením mesta a poslancami je absolútne kľúčová pre ďalší rozvoj nielen Vašej mestskej časti, miesta kde bývate, ale aj celého mesta Trenčín.

Vnímajte preto, prosím, tieto noviny ako pomôcku pri rozhodovaní, pretože pri množstve mien kandidátov sa človek môže ľahko „stratiť“. Naviac v týchto voľbách budeme voliť aj zástupcov do VÚC.

V minulosti sa mi tento spôsob „odporúčania“ kandidátov osvedčil, mnohí ste ma dokonca žiadali o radu pri výbere kandidátov na poslancov.

Dôležitou úlohou poslanca je nielen byť blízko Vás vo vašej mestskej časti, ale aj to, aby v mestskom parlamente našli zhodu a často aj odvahu hlasovať za rozpočet, rozvojové projekty, majetkové prevody, či investície.

Primátor nemá hlasovacie právo. Môže iba navrhovať a na uskutočnenie zámerov musí získať väčšinovú podporu v mestskom zastupiteľstve.

Všetko, čo sa podarilo vo Vašej mestskej časti za uplynulé štyri roky zrealizovať, vzišlo zo spolupráce Vašich poslancov s poslancami z iných mestských častí. Tí sa vzájomne nielen podporili, ale sa aj rešpektovali.

Nie je nič horšie pre mesto, ako keď je paralyzované a nefunkčné. V  takom prípade sa ocitá v rozpočtovom provizóriu, má problém s čerpaním finančných prostriedkov z európskych fondov, grantov a dotácií, ako aj problém s investovaním do svojho rozvoja. Verím, že si všetci želáme opäť konštruktívne a tvorivé zastupiteľstvo. Akékoľvek rozhodnutie mesta a zastupiteľstva sa bezprostredne dotýka Vášho denného života (školy, škôlky, údržba, čistota, sociálne zariadenia, šport, kultúra, dotácie, investície, atď.).

Našou najväčšou výzvou do nového volebného obdobia 2022 - 2026 je, okrem iného, dokončiť a zmodernizovať našu mestskú infraštruktúru a verejné priestory, nakoľko nám získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 prinesie do investícií mesta ďalších 38 miliónov eur.

Mestská časť Juh je pre mňa dôležitá aj preto, že z tejto mestskej časti sú dvaja viceprimátori Jano Forgáč a Paťo Žák, ktorí mi veľmi pomáhajú. Špeciálne poslanci z tejto mestskej časti pracovali veľmi efektívne a rozumne v prospech Juhu. Výrazným a nezmazateľným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj sídliska Juh a rozvoj Trenčína, za čo im úprimne zo srdca ďakujem.

V týchto voľbách odporúčam aj nových kandidátov na poslancov za Vašu mestskú časť. Osobne som sa s nimi stretol a vzájomne sme si predstavili naše volebné priority a požiadal som ich o súčinnosť a spoluprácu, aby sme našli zhodu a konsenzus, ktoré nám pomôžu spoločne pokračovať v rozvoji Trenčína.

Ďakujem Vám za toto končiace sa volebné obdobie a za spoluprácu s Vami, milí VŠETCI obyvatelia a obyvateľky Mestskej časti Juh.

S úctou,
Richard Rybníček
nezávislý kandidát na primátora

Odporúčaní kandidáti - JUH

č. 2. Mgr. Ľubomír Bobák
30 rokov, odborný referent-verejná správa
č. 4. Mgr. Ján Forgáč
47 rokov, zástupca primátora
č. 9. Ing. Boris Ilkyw
41 rokov, riaditeľ ÚPSVaR
č. 12. Mgr. Anton Kučík
44 rokov, manažér logistiky
č. 16. Bc. Kristína Milová
30 rokov, office managerka
č. 17. Mgr. Vladimír Ondrovič
56 rokov, učiteľ
č. 18. Patrik Žák, B.S.B.A.
31 rokov, zástupca primátora
(Juh I., Juh II., Juh III.)
volíme 7 poslancov
Objednávateľ: Richard Rybníček, Partizánska 63, 911 01 Trenčín
Dodávateľ: CREA:THINK s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 50299867
© 2022, Richard Rybníček